Weinfaßwagen, Tofpwagen

~ Baden ~

 

 

 

 

Fabrik

Ref.

Bauart

Nummer

Baujahr

Info

           
Märklin 46742.1 [P] BADEN 503 801 E 1996 BrH - in set - Gerberei BADEN - Deutsch-Kolonial Gerb-u. Farbstoff Gesellschaft m.b.H. Karlsruhe
  46742.2 [P] BADEN 503 802 E 1996 BrH - in set - Gerberei BADEN - Deutsch-Kolonial Gerb-u. Farbstoff Gesellschaft m.b.H. Karlsruhe
           
Sachsenmodelle 14107 [P] BADEN 503 802 E 1994 BrH - in set - Gerberei BADEN - Deutsch-Kolonial Gerb-u. Farbstoff Gesellschaft m.b.H. Karlsruhe
           
Tillig 76611 [P] BADEN 502 952 N 2014 BrH - Säuretopwagen
  76734 [P] BADEN 503 800 N 2018 BrH - Weinfasswagen Deutsch-Kolonial Gerb-u. Farbstoff Gesellschaft m.b.H. Karlsruhe

 

E = Exclusiv

LE =Limited Edition

N = New

Frits Osterthun 

19.2.2023